In het kort

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. Uw gemeente bepaalt wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen.

De dag waarop u een verzoek om individuele inkomenstoeslag indient, wordt ook wel de peildatum genoemd. Op de peildatum moet u langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht op inkomensverbetering. De peildatum kan niet liggen voor de dag waarop u zich gemeld heeft om individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald door de gemeenten. U moet een verzoek om individuele inkomenstoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt. 

Hieronder kunt u zien wat uw gemeente heeft geregeld over de individuele inkomenstoeslag:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Voor wie is de individuele inkomenstoeslag bestemd?

U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en u mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan voor de bijstand. Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering hebben. Bent u op de peildatum gehuwd? Dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner. Voldoet een van u niet aan deze voorwaarden? Dan bestaat voor uw beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Bovendien moet u rechtmatig in Nederland verblijven en mag u op de peildatum niet gedetineerd zijn. Voldoet u of uw partner niet aan deze voorwaarden? Dan kan de ander toch recht hebben op individuele inkomenstoeslag. 

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt bepaald door uw gemeente.

Betaling

De gemeente bepaalt wanneer ze u de toeslag uitbetaalt.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

U moet zich na het aanvragen van individuele inkomenstoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw individuele inkomenstoeslag verlagen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet uw gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op individuele inkomenstoeslag.
Medewerkingsplicht U moet meewerken aan onderzoeken die uw gemeente wil (laten) verrichten om uw recht op individuele inkomenstoeslag vast te stellen.
Correct gedrag bij de gemeente U moet zich correct gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.
Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Rotterdam

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu